Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Zahraniční politika

Chceme samostatnou a sebevědomou zahraniční politiku. Zabráníme masové migraci i jiným zahraničním projektům.

Východiska
1) Česká republika dlouhodobě postrádá samostatnou, suverénní a sebevědomou zahraniční politiku, která by vycházela z vlastních, národních (státních) zájmů. Česká republika v předchozích desetiletích spíše pasivně akceptovala řešení a rozhodnutí, která velmi často nerespektovala či byla dokonce v konfliktu s národním zájmem, a podřizovala se jim.
2) Od všech současných významných českých politických směrů, od vlivných médií a z intelektuálních kruhů slyšíme, že nemůžeme jinak, že není alternativa. Tento způsob uvažování odmítáme a je nám cizí.
3) Příliš mnoho záležitostí týkajících se už i běžných drobností normálního života českých občanů se dlouhodobě rozhoduje mimo území České republiky lidmi, kteří naší zemi neznají a nerozumí jí, jimž naše národní zájmy nic neříkají, a proto nic českého ani nehájí. Tento stav musíme zásadně změnit, neboť naše zájmy obhájíme pouze my sami – nikdo jiný to za nás neudělá.

V4 a dobré sousedství – přirozené zázemí ČR
4) Dobré vztahy se všemi sousedy považujeme za základ a prioritu české zahraniční politiky. Platí to jak pro specifické bilaterální vztahy se Slovenskem, tak se státy V4, s nimiž nás pojí kulturní tradice, odpor k novým společenským utopiím a řada dalších zájmů podmíněných společnou historickou zkušeností.
5) Německo je naším největším hospodářským partnerem a zároveň hegemonem současné Evropské unie. Český a německý hospodářský, společenský a kulturní živel se v historii navzájem často pozitivně ovlivňovaly. Na tyto aspekty vzájemného soužití budeme navazovat. Temné a tragické okamžiky česko-německé historie považujeme sice za uzavřené, ale jejich důsledky za nezpochybnitelné. Principiálně odmítáme účelové „proevropské" přepisování německo-českých a česko-německých dějin. Naše zahraniční politika k našemu nejmocnějšímu sousedovi bude z těchto realit vycházet. Nebude motivována komplexy či pocitem podřízenosti, ale principem vzájemné rovnoprávnosti a oboustranné výhodnosti.
6) Chceme pěstovat nadstandardně dobré vztahy k historicky a kulturně blízkému Rakousku.

Evropská unie – jsme pro zásadní změnu
7) Současnou podobu EU považujeme za neudržitelnou. Záměry evropské integrace musejí vycházet ze zájmů evropských národů, musejí s nimi být projednány a jimi schváleny.
8) Evropské právo nesmí mít přednost před naším ústavním pořádkem. Český parlament nesmí být podřízeným orgánem schvalujícím zákony napsané jinde. Nepřipustíme předávání dalších pravomocí do EU. Chceme návrat fungování EU před Lisabonskou smlouvu. Nechceme být znovu zemí s omezenou suverenitou. Naši občané nehlasovali v referendu pro vstup do EU proto, že chtěli s existencí naší republiky skoncovat. Naopak, toužili po 40 letech vazalství po skutečné národní a občanské svobodě. Jejich naplnění je i naším cílem.
9) Zatímco snaha o stále těsnější unii narazila na strop a vyvolává rostoucí odpor mezi obyvateli členských zemí, mocenský bruselský byrokratický aparát stále agresivněji prosazuje svými nařízeními své cíle přes hlavy národních volených zástupců a vlád. Prostřednictvím masové migrace dochází k nevratným změnám ve složení původních národů Evropy a ruku v ruce s tím ke snahám o odbourání posledních prvků suverenity a možnosti členských států ovlivňovat svůj vývoj. Demokracie v Evropě je tím vážně ohrožena.
10) Jako řešení tohoto katastrofálního stavu v EU navrhujeme vytvoření Nové smlouvy pro Evropu. Jednoduchého textu, který vrátí většinu ztracených pravomocí členským zemím tak, aby byl možný návrat ke spolupráci svobodných nezávislých evropských států. Čím méně rozhodování zůstane na Bruselu, tím lépe pro Evropu. Pro vytvoření a schválení takového dokumentu budeme hledat podporu obdobně smýšlejících politických uskupení napříč EU.
11) Zásadní revizi zasluhují všechny hlavní pilíře evropské integrace, především euro a Schengen, neboť vývoj prokázal jejich nefunkčnost.
12) Odmítáme evropskou dotační politiku, která není nástrojem pro vyrovnávání rozdílu mezi jednotlivými členskými zeměmi. Stala se nástrojem k získávání výhod na trhu, je semeništěm obrovské korupce a nové zbytečné byrokracie. Často se jí prosazují politické cíle.

Bezpečnostní politika a další priority
13) Mír v Evropě trvá již 74 let. Je to především zásluhou NATO a vazby na USA. Posilování této spolupráce a aktivní participace na rozhodnutích Aliance je pro Českou republiku zásadní při zabezpečení vnější bezpečnosti. Severoatlantická aliance však více než dříve musí věnovat pozornost teritoriální obraně a boji proti terorismu, především islámskému, a mimo euroatlantickou zónu zasahovat pouze v omezených a dobře zdůvodněných případech na základě platného mezinárodního práva. Odmítáme snahy o vytváření paralelních evropských vojenských struktur.
14) Chceme rozvíjet vzájemně výhodné vztahy se všemi zeměmi světa, včetně Ruska a Číny. Respektujeme odlišné kulturní tradice a zvyky různých zemí a odmítáme vnucovat jiným zemím hodnoty či politické instituce, které jim jsou cizí.
15) Jsme proti snahám šířit umělé sociálně inženýrské pokrokářské koncepty a představy z úrovně mezinárodních organizací a vynucovat jejich zavádění u nás. Této nebezpečné tendenci chceme rozhodně bránit. Doktrínu lidských práv je třeba vrátit k jejímu původnímu účelu a zabránit jejímu zneužívání k rozkladu a ničení základů západní společnosti. Ideologie genderismu, multikulturalismu, ekologického alarmismu a další deformují nejen vnitrostátní prostředí, ale promítají se negativně i do mezinárodních vztahů. Tyto ideologie vyvolávají nejen společenské střety a napětí uvnitř jednotlivých zemí, ale ohrožují i vztahy mezi národy a státy na mezinárodní scéně. Vnucování ideologického „dobra" jiným považujeme v zahraniční politice za neakceptovatelný postoj a praxi.
16) Odmítáme masovou migraci jako nebezpečný projekt zneužívající bídu a naivitu obyvatel rozvojových zemí a ohrožující soudržnost a stabilitu zemí vyspělých. Příčiny masové migrace do prostoru EU vidíme jako jeden z důsledků hodnotové krize EU. Odsuzujeme manipulativní pokrytectví, s nímž je migrace odůvodňována a propagována. Rozhodování o ní musí zůstat ve výlučné pravomoci národních vlád.

Zahraniční politika a diplomacie ve službě ČR
17) V přístupu k zahraniční politice není pro nás určující ideologie, ani partikulární stranické či osobní zájmy, ale národní zájem České republiky. Tím je zachování České republiky jako nezávislého, suverénního národního státu českého národa a zajištění jeho bezpečnosti, územní integrity a prosperity pro současnost i pro budoucí generace. Optikou toho základního národního zájmu přistupujeme k zahraniční politice, vztahům se sousedy a spojenci, evropské i mezinárodní politice.
18) Odmítáme dosavadní praxi české diplomacie, která se chová podle rozhodnutí učiněných jinde a jinými. Konformita dosavadní české zahraniční politiky vyústila v nekritické a bezmyšlenkovité podlehnutí jak cizím zájmům a potřebám maskovaným jako údajně vyšší „evropské" či „lidskoprávní" priority a cíle, tak pokrokářské nesnášenlivosti ke všemu národnímu či tradičnímu.
19) Prosazujeme zahraniční politiku založenou na hodnotách demokracie bez přívlastků, svobodě, občanských a lidských právech a jejich důsledné obhajobě bez dvojích metrů. Realistickou a současně i pragmatickou.