Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Zdravotnictví

Podpora léčení příčin, nejen řešení následků. U pacienta i u zdravotnického systému.
1) Základní zdravotní péči budeme garantovat jako dostupnou a bezplatnou pro všechny občany. Zachováme princip mezigenerační solidarity, jakož i solidarity zdravých s nemocnými.
2) Budeme dbát na posílení role nás občanů v péči o své zdraví a zároveň se zasadíme o garanci státu nad kvalitou poskytované péče a zaváděním nových vyšetřovacích a léčebných metod a prostředků. Rovněž posílíme roli preventivní medicíny jako nejúčinnějšího prostředku v boji s nemocemi.

Lékaři a zdravotnický personál
3) Podpoříme práci zdravotních sester jako hlavního pilíře péče o pacienty. Uvědomujeme si, že především na zdravotních sestrách leží největší tíha zdravotní péče a to v kterékoliv oblasti. Zdravotní sestřičky musejí být „vráceny" pacientům, prestiž jejich profese musí být posílena nikoliv návaly byrokracie nebo povinným vysokoškolským vzděláním, ale skutečnou možností nám pacientům pomáhat, mít na nás čas a zároveň mít čas na sebe a svoji rodinu. Systém vzdělávání zdravotních sester a laborantů vrátíme k původnímu systému středoškolského vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou tak, aby po maturitě a jednoroční praxi ve zdravotnickém zařízení byli zdravotní setra, zdravotní bratr nebo laborant plně kvalifikováni. To nebrání dalšímu dobrovolnému vysokoškolskému vzdělávání zdravotních sester a laborantů.
4) Vážíme si práce lékařek a lékařů, zjednodušíme jejich nástup do lékařské praxe rozšířením nabídky rezidenčních míst pro čerstvé absolventy lékařských fakult. V oblasti vzdělávání podstatným způsobem urychlíme postgraduální vzdělávání tak, aby bylo prostupné, srozumitelné a hlavně kratší.
5) Zasadíme se o větší atraktivitu práce žen ve zdravotnictví umožněním kratších úvazků a podporou „24 hodinových školkových zařízení" do našich nemocnic s cílem omezit odchody žen po mateřské dovolené ze směnných provozů.

Primární péče, menší zdravotnická zařízení
6) Dále posílíme primární péči, tedy praktické lékaře pro dospělé a praktické lékaře pro děti a dorost. Především zjednodušíme přechod a přípravu na výše uvedené obory pro kvalifikované lékaře některých dalších klinických oborů. Jde především o všechny obory vnitřního lékařství, pediatrie, pracovního lékařství, lékaře s kvalifikací anesteziologie a resuscitace, lékaře záchranných složek, intenzivní medicíny, atd., kteří po splnění určité praxe (pět let po atestaci plus získání Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory) mohli rovnou přejít do oboru praktický lékař pro dospělé či (u pediatrů) praktický lékař pro děti a dorost.
7) Budeme podporovat i menší nemocniční zařízení, neboť i ta mají při splnění základních odborných, personálních a věcných podmínek právo na samostatnou existenci. Ne každý a s každou diagnózou může a má být léčen ve fakultní nemocnici.

Zdravotní pojištění
8) V oblasti zdravotního pojištění, budeme garantovat stávající model „zdravotní daně", protože o zdravotním pojištění nelze mluvit, včetně povinného „zastropování" individuálních nákladů na poskytovanou péči jako ochranu dostupnosti zdravotní péče pro všechny.
9) Zachováme existenci více zdravotních pojišťoven, přičemž jejich vzájemnou konkurenci v boji o nás pojištěnce podpoříme možností slev na části pojistného v případě dodržování zdravého životního stylu (nekuřáctví, absence alkoholismu, nepřítomnost obezity, dodržování systému nastavené prevence a podobně). Státní pojištěnce (především důchodci, matky na mateřské dovolené a podobně), kteří neplatí zdravotní pojištění, budeme motivovat pomocí slev (bonusů) při úhradě doplatků za léky či vitamíny, lázně a další ze zdravotního pojištění nehrazenou péči.
10) Umožníme komerční připojištění zdravotní péče. Tedy připojištění na nadstandard, nehrazený zdravotnický materiál, léčivý prostředek s doplatkem, případně zdravotním pojištěním nehrazenou ale uznanou léčebnou metodu či lázeňskou, rehabilitační, stomatologickou či podobnou péči.
11) Zavedeme možnost státem daňově zvýhodněného komerčního spoření na dlouhodobou zdravotně-sociální péči, jakou je pobyt v různých ústavech následné péče či ošetřovatelských domovech.