Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Doprava

Doprava musí být především rychlá a plynulá. Ochráníme české řidiče.

1) Zajistíme rychlou a bezpečnou dopravu.
• Prosadíme urychlenou dostavbu chybějící páteřní silniční a dálniční sítě, zvýšíme investice do dopravy.
• Zvýšíme rychlost na dokončených a kvalitních dálničních sítích na 150 km/hod a na vybraných silnicích 1. třídy na 100 km/hod.
• Podporujeme plynulost dopravy. Výstavba semaforů, retardérů, značek, zeber, ostrůvků, sloupků a kruhových objezdů se v ČR „utrhla ze řetězu" a způsobuje zpomalování dopravy na bezpečných úsecích silnic.
• Podpoříme revize cílů stanovených Evropskou unií v oblasti zavádění elektromobility. Odmítáme alarmující koncepce v dopravě vedoucí k bezhlavému prosazování extrémně drahých elektrických pohonů. Chceme ponechat hospodářské subjekty, aby se rozhodovaly podle skutečné poptávky na trhu.
• Prosadíme výrazné zlepšení kvality správy a údržby silniční, dálniční, železniční a vodní infrastrukturní sítě.

2) Prosadíme urychlení výstavby dopravní infrastruktury
• Navrhneme a prosadíme nový zákon o liniových stavbách, aby se konečně zamezilo průtahům a obstrukcím při povolování strategických investic státu.
• Zavedeme preference rychlosti a kvality výstavby a údržby dopravních staveb, před zdánlivými úsporami investičních nákladů.
• Zjednodušíme stavební legislativu pro povolování staveb silniční, železniční, vodní i letecké infrastruktury, omezíme destruktivní vliv účelových neziskových organizací zasahujících do povolovacích řízení.
• Chceme, aby se o veřejné zakázky mohl bez zbytečné administrativy ucházet co nejširší okruh možných dodavatelů včetně drobných podnikatelů. Zákon o zadávání veřejných zakázek a pravidla zadavatelů musí být přehledná a jednoduchá.
• Urychlíme přípravu a výstavbu nového segmentu železniční dopravy - vysokorychlostních tratí (250-350 km/hod), s návazností na mezinárodní koridory.
• Stát musí výrazně finančně podpořit výstavbu obchvatů obcí a měst. Odvedení tranzitní dopravy z měst a obcí zvýší plynulost a bezpečnost provozu a zlepší stav ovzduší uvnitř obcí. Mobilita obyvatel je důležitým předpokladem pro hospodářsko-sociální prosperitu země.
• Využijeme principu partnerství soukromého a státního sektoru k financování vybraných projektů dopravní infrastruktury (PPP projekty). Soukromí investoři zajistí efektivnější a rychlejší výstavbu dopravních sítí, kterou budou následně jako koncesionáři provozovat. PPP projekty přinesou nižší investiční i provozní náklady a podstatně urychlí a zkvalitní výstavbu dopravní infrastruktury.

3) Ochráníme české řidiče.
• Ochráníme české řidiče před „obecními bankomaty" (tj. kamerové systémy mnohdy zřízené na přehledných úsecích s nulovou nehodovostí, které slouží pouze jako zdroj příjmů příslušné obce). Zákonem přikážeme přemístění těchto systémů do oblasti křižovatek, přechodů, blízkosti škol, či míst s rizikem nehodovosti, kde budou plnit bezpečnostně-preventivní funkci.
• Umožníme maximální hranici pro požití alkoholu u řidičů, vodáků a cyklistů (do 0,5 promile). Naopak při způsobení nehody nebo ohrožení bezpečnosti ostatních účastníků provozu podnapilou osobou, podstatně zpřísníme tresty – pilířem dopravy musí být odpovědný řidič.