Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Průmysl a obchod

Zdravý rozum. Podpora českých firem.

1) Podpora českých firem doma i v zahraničí.
• Naším hlavním cílem je podpora českých podnikatelů na domácím i na zahraničních trzích především vytvářením takových podmínek, kdy se bude zvyšovat jejich konkurenceschopnost i v dnešním hospodářském světě, pokřiveném různými nesmyslnými dotacemi a subvencemi.
• Hájíme myšlenku, že středně velké firmy s českým kapitálem drží naše hospodářství a zajišťují jeho stabilitu.
• Ukončíme programy poskytování státních pobídek a daňových úlev pro nově příchozí zahraniční společnosti. Namísto toho budeme zlepšovat podnikatelské prostředí pro všechny podniky, podnikatele a živnostníky, a to především snižováním daňové zátěže a rušením zbytečných regulací.

2) Prosadíme zásadní snížení daní a především snížení daně z práce.
• Legální práce a zaměstnávání se musí vyplatit. Vysokým zdaněním stát demotivuje zaměstnance i podnikatele a zpomaluje ekonomiku. Zároveň tak vzniká snaha obcházet platné zákony. Výše zdanění práce v České republice je pro nás nepřijatelná. Ze zemí OECD patříme mezi státy s nejvyšším zdaněním práce, v roce 2018 jen v šesti zemích OECD bylo vyšší zdanění práce než v České republice.
• Odstraníme fiktivní superhrubou mzdu, zaměstnanec musí vědět, kolik je skutečně odváděno státu za jeho práci. Dnešní odvody zaměstnavatele, které se zdánlivě zaměstnance netýkají, zásadně ovlivňují výši čisté mzdy zaměstnance.

3) Prosadíme přehlednost a jednoduchost zákonů a daňových povinností.
• Zákony musí být pro všechny jednoduché a pochopitelné. To samé se týká daňového přiznání a souvisejících úkonů. Zrušíme systém výjimek i odkazů napříč různými zákony a dalšími předpisy. Podnikatel si musí být schopen vypracovat daňové přiznání sám, aniž by využíval a platil poradce či specialistu, musí mít možnost se v problematice orientovat.
• Pro živnostníky a drobné podnikatele zavedeme jednu paušální výši nákladů.
• Zrušíme EET.
• Zásadně nesouhlasíme se skrytým vyváděním nezdaněných zisků z České republiky. Je pro nás nepřijatelné, aby nadnárodní technologický gigant, jehož roční tržby se na našem území odhadují minimálně na 4 miliardy korun, odvedl v Čechách daň necelých 9 milionů korun, zatímco daňová správa šikanuje menší české podnikatele.

4) Odstraníme bariéry na trhu práce.
• Prosadíme zrušení minimální mzdy. Z praxe je zřejmé, že minimální mzda paradoxně omezuje možnost zaměstnat ty nejzranitelnější skupiny populace. Důsledkem je, že zaměstnavatel nahradí pracovní sílu jiným způsobem – např. zakoupením techniky namísto vytvoření pracovního místa a pracovní síla je tím následně nezaměstnatelná.
• Výše mzdy musí být vždy projevem svobodné vůle a dohody, na základě potřeb a přání zaměstnance i zaměstnavatele.
• Provedeme revizi zákoníku práce s cílem zvýšení smluvní volnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. V dnešní době řešíme nedostatek pracovní síly na českém trhu. V období minimální nezaměstnanosti.
• U mnoha zaměstnavatelů je trendem zaměstnávat spíše mladší zaměstnance a zbavovat se starších pracovníků. Stále více lidí v důchodovém věku by ale chtělo i nadále pracovat a předávat své životní a pracovní zkušenosti, zvýšit svůj příjem, ale v neposlední řadě se i společensky začlenit a být potřební. Tuto, mnohdy vysoce kvalifikovanou pracovní sílu, chceme povzbudit osvobozením od daně z příjmů ze závislé činnosti. Toto osvobození chceme pro zaměstnance od dosažení 60 let věku, pokud měli účast na zdravotním a sociálním pojištění alespoň 35 let. Zároveň chceme motivovat i jejich zaměstnavatele snížením zátěže jejich odvodů z mezd zrušením povinnosti odvodu za zdravotní pojištění při jejich zaměstnávání.
• V celkovém důsledku se aktivní zaměstnanci v důchodovém věku vyplatí i státnímu rozpočtu, neboť aktivní důchodce zajistí dodatečné výnosy oproti stavu, kdy pobírá pouze starobní důchod.
• Na některé pozice – především na jednoduché manuální práce – podnikatelé nejsou schopni sehnat pracovní sílu v České republice. Umožníme navýšit kvóty do rozumné výše pro zahraniční pracovníky z bezpečných zemí podle aktuální poptávky na trhu práce, kteří budou mít šanci získat v krátké době pracovní povolení. Na druhou stranu zpřísníme kontrolu pracovních agentur, aby nedocházelo k obcházení platných zákonů.

5) Digitalizace nesmí znamenat digitální buzerování občanů a firem.
• V České republice se do eGovernmentu již investovalo hodně energie a financí. Vznikly některé kvalitní systémy a registry. Je načase věnovat energii do jejich propojení a využití pro prospěch občanů a firem (například zamezit neustálému dokladování faktů, které státní úřady již od občana/firmy 100x mají), nikoli vytváření dalších.
• Zachováme dobrovolnost občanů a firem u státních elektronických „novinek".

6) Zajistíme, aby Česká republika byla energeticky plně soběstačná.
• Ideologii (a výkřiky různých zájmových uskupení) musí v energetice nahradit racionalita, fyzika a ekonomická udržitelnost.
• Ochrana zájmů české energetiky a maximální míra jejího rozvoje nezávisle na snahách okolních zemí musí mít jasnou oporu v legislativě (Energetický zákon).
• Další rozvoj jaderné energetiky je pro zemi parametrů ČR klíčový.
• Rozumné využití obnovitelných zdrojů a odsířených uhelných elektráren musí klást důraz na respektování možností přenosové sítě. Hlavními principy musí být rozmanitost a vyváženost.
• Energetický trh je dnes pokřiven existencí dotací do obnovitelných zdrojů, které by bez dotací nebyly konkurenceschopné. Tyto dotace hradí spotřebitel v rámci platby za energie i v rámci výdajů ze státního rozpočtu. Zastavíme zvýhodňování tzv. obnovitelných zdrojů na úkor jiných ekologických zdrojů, jako je například jaderná energie. Cena elektrické energie pro spotřebitele musí být férová a tržní.
• Klíčová je pro nás koncová cena energií pro uživatele.

7) Zamezíme neproduktivnímu čerpání z veřejných zdrojů (EU i státní rozpočet).
• Ukončíme plýtvání finančních prostředků na financování politických neziskových subjektů a ušetřené prostředky využijeme na rozvoj naší země.

8) Podpoříme rozmanitost zahraničního obchodu vytvořením vhodných podmínek pro naše vývozce, nechceme být jen montovnou Evropy.
• Česká ekonomika je exportně orientovaná a zahraniční obchod v ní hraje velmi významnou roli. Budeme prosazovat proexportní politiku, která povede ke geografické i komoditní rozmanitosti našeho zahraničního obchodu.
• Měnový kurz hraje významnou roli v každé ekonomice. Jeho změny mají vliv na ekonomický růst země a její mezinárodní konkurenceschopnost. Mnohdy je též využíván jako nástroj obchodní politiky. Přijetím eura bychom ztratili kontrolu nad měnovým kurzem, a i proto jsme pro zachování české koruny. Jsme proti přijetí eura.
• Veřejné instituce jsou od toho, aby podporovaly naše vývozce, proto budeme efektivně koordinovat činnost všech veřejných institucí do podoby progresivní a důsledné politické a ekonomické diplomacie, která povede k vybudování vzájemně přínosných mezinárodních vztahů a větším výkonům našeho zahraničního obchodu. Tím mimo jiné přispějeme k tomu, abychom se vrátili na tradiční trhy, kde má naše země historicky dobré jméno.
• Spojíme CzechInvest a CzechTrade do jedné organizace, abychom dosáhli lepšího řízení a provázanosti.
• Náš zahraniční obchod si zaslouží podporu, proto budeme více podporovat systém financování proexportních aktivit a optimalizujeme vztahy mezi Českou exportní bankou a Exportní garanční a pojišťovací společností. Zasadíme se o to, aby došlo k jejich sloučení.