Aktivní organizace: Karlovarský kraj

Program pro volby do poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM

Naše vize:

SVOBODNÝ A SUVERÉNNÍ STÁT

VYSPĚLÁ ZEMĚ A SEBEVĚDOMÍ OBČANÉ

Hájíme slušnost, svobodu a respekt k naší zemi. Máme právo určovat svět, ve kterém žijeme. Bojujeme za Českou republiku sebevědomých

občanů, ve které státní aparát občanům slouží a nevytváří zbytečné překážky. S tím se pojí i přijetí odpovědnosti každého z nás za lepší budoucnost, která vzniká naším kolektivním snažením. Zároveň pokládáme za nevyhnutelné obnovit naši zemi zasaženou pandemií Covid-19.

Proč to děláme: Abychom mohli svobodně žít, prosperovat a být hrdí na svou zemi.

PROGAMOVÉ PILÍŘE

Náprava škod způsobených vládou

OBNOVA EKONOMIKY I CELÉ ZEMĚ PO COVIDU

NORMÁLNÍ ŽIVOT BEZ OMEZENÍ

TVRDÉ TRESTY ZA KORUPCI A ROZKRÁDÁNÍ

NEDOTKNUTELNOST SVOBODY Antibyrokratická revoluce

OMEZENÍ BYROKRACIE A ÚŘEDNÍ MOCI

ŠTÍHLÝ A EFEKTIVNÍ STÁT

Nová vize pro Českou republiku

TRVALE NÍZKÉ DANĚ A ÚSPORNÝ STÁT

ZKVALITNĚNÍ ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE

ROZVOJ VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚCTA K NAŠIM TRADICÍM A ZÁKONŮM

DOSTUPNÉ A DŮSTOJNÉ BYDLENÍ

SUVERÉNNÍ POSTAVENÍ V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ

1. Antibyrokratická revoluce

Stát má sloužit občanům. Za přechozích vlád všech barev a odstínů se rozrostl tak, že přestává plnit své základní poslání. Míra byrokratizace se stala neudržitelnou. Množství zákonů, směrnic, agentur, dotací a regulací dávno překročilo únosnou míru. Prosadíme vizi úsporného, ale efektivního státu, který bude pro své občany partnerem, nikoliv překážkou.

Programové návrhy

Zrealizujeme důslednou antibyrokratickou revoluci, snížíme počet regulací negativně ovlivňujících život každého jednotlivce, živnostníka i podnikatele.

Navrhneme ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu. Rozpočtový schodek je přípustný pouze v případě výjimečných událostí se souhlasem ústavní většiny poslanecké sněmovny.

Naším cílem je zásadní snížení rozpočtových výdajů, včetně přímých nákladů na státní aparát minimálně o 30 %. Zrušíme zbytečné úřady a instituce, snížíme počet ministerstev jejich sloučením.

Zrušíme systém EET a s ním další nařízená opatření (kontrolní hlášení apod.) v plném rozsahu.

Narovnáme systém exekučních a insolvenčních řízení. Zabráníme excesům proti neplatičům a zrušíme DPH ze služeb exekutorů.

Zrušíme současný zákon o státní službě. Zavedeme přímou osobní odpovědnost úředníků za chybná či pomalá rozhodnutí. Ukončíme beztrestnost byrokratů.

Nynější dotace jsou zdrojem zla, provedeme důslednou revizi dotací, zastavíme nespravedlivé a diskriminační dotace do soukromého sektoru, které nahrávají pouze vyvoleným.

Naším cílem je vláda skutečných odborníků, nikoliv politických sekretariátů.

2. Trvale nízké daně a úsporný stát

Práce, příjmy, majetek a podnikání našich občanů si zaslouží úctu a ochranu. Svobodné podnikání založené na rovné konkurenci je základem prosperity a rozvoje celé společnosti. Jeho omezování se projeví negativně na životní úrovni, zchudnutí všech obyvatel a sociálních problémech. Česká společnost je stále výrazněji ochromována ideologií individuálních nároků, rovnostářstvím, zbytnělou byrokracií a relativizací tradičních hodnot. Potřebujeme dát zpět do popředí svobodu podnikání i tvořivost jednotlivce. Jsme jedinou politickou silou, která je odhodlána se tomuto

Programové návrhy

Provedeme zásadní zjednodušení celého daňového systému.

Usilujeme o dlouhodobou daňovou stabilitu pro živnostníky, firmy a investory, z České republiky vybudujeme moderní, daňově přívětivý stát Evropy.

Zjednodušíme daňové přiznání na jednu stránku s minimem výjimek.

Zásadně omezíme byrokracii a šikanu podnikatelů (nadbytečné kontroly).

Máme dlouhodobou vizi jednotné daně ve výši 15 % (DPFO, DPPO, DPH) + snížené DPH na úrovni 10 % u komodit pro základní životní náklady (potraviny, léky, vlastní bydlení).

Zrušíme daň dědickou a darovací.

Prosadíme odvod a odpočet DPH jen ze zaplacených faktur.

Navrhneme reformu rozpočtového určení daní, abychom motivovali obce k podpoře rozvoje podnikání.

Zjednodušíme strukturu daně z nemovitosti. Konkrétní sazby bude určovat příslušná obec, stát určí pouze horní limity. Správu této daně budou vykonávat finanční odbory pověřených obcí třetího stupně.

Umožníme lidem flexibilně vydělávat legalizací náhrady pracovně právního vztahu vztahem obchodním.

Prosadíme oddělení soukromého majetku OSVČ od majetku určeného k podnikání.

Změníme nepovedenou paušální daň pro živnostníky tak, aby byla motivační pro nejmenší živnostníky a umožnila rozvoj jejich podnikání.

Změníme metodu výpočtu starobních důchodů OSVČ.

Zjednodušíme pravidla pracovního práva pro všechny skupiny zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Zrušíme investiční pobídky, neboť vytvoříme daňově přívětivé prostředí, v němž nebudou nutné.

Soustředíme se na přirozený rozvoj domácího malého a středního podnikání bez zbytečných úředních překážek a napravíme tak neblahé důsledky politiky levné práce.

Umožníme mezigenerační solidaritu v důchodovém systému – dobrovolné převedení části daní ve prospěch rodičů či prarodičů jejich potomky. (5 % z daní mohu poslat rodičům na důchod, občan rozhodne o tom, kam část jeho daní bude směřovat).

Zavedeme sociální systém, který motivuje k práci. Pracovat se musí vždy vyplatit. Zjednodušíme systém dávek a zeštíhlíme sociální systém.

Posílíme zásluhové a spořící složky penzí, solidární část bude jednotná.

Zrušíme opatření současné vlády, která čirým populismem zbytečně zadlužuje naši zemi (pastelkovné, jízdné, rouškovné a jiné formy účelového uplácení voličů).

Zjednodušíme život začínajícím podnikatelům tím, že v prvním roce podnikání nebudou platit daň z příjmu fyzické osoby.

Snížíme bariéry pro zahájení podnikání a podpoříme tak rozvoj drobného živnostenského podnikání (např. přivýdělek studentů nebo žen na rodičovské dovolené).

3. Bezpečné místo pro svobodný život

Nenecháme si nikým diktovat, jak máme žít, nebo co si máme myslet. Nové ideologie a „ismy“ přinášejí rozvrat hodnot, společnosti, hospodářství, života, vzdělání a vztahů. Zároveň s těmito ideologiemi přichází chudoba, rozklad, strach a následně nová forma totality. Rozumnou alternativou jsou tradiční hodnoty, zejména rodiny a domova. Úlohou státu je vytvořit prostor občanům, aby si mohli svobodně vytvářet svůj normální svět. Česká republika začíná při plnění této funkce selhávat, kvalita veřejných služeb klesá, jednotlivé systémy (školství, zdravotnictví, důchody) jsou destabilizovány.

Programové návrhy

Právní stát

Zlepšíme a zrychlíme vymahatelnost práva, provedeme kompletní revizi soudního řízení, zkrátíme lhůty a vrátíme lidem univerzální právo na spravedlnost.

Znemožníme sledování internetu a trestání svobody slova.

Zachováme právo držení zbraní pro bezúhonné občany.

Budeme hájit pojem manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy.

Budeme aktivně bojovat proti legislativě progresivistických ideologií (genderismu, feminismu, LGBT a mnoha dalších „ismů“) a proti sociálnímu inženýrství.

Odstoupíme od neefektivních, škodlivých a devastujících mezinárodních dohod o klimatu.

Odmítneme Green deal v jeho současné podobě (Plánu pro Evropu).

Podpoříme jadernou energetiku a smysluplné dotěžení zásob uhlí.

Umožníme racionální využití obnovitelných zdrojů jako doplněk energetického mixu.

Ukončíme umělé zvýhodňování elektromobility a jiných ztrátových ekologistických aktivit.

Bydlení

Umožníme pracovitým lidem dosáhnout na důstojné bydlení.

Usnadníme výstavbu a snížíme stavební náklady zrušením nesystémových regulací. Nedovolíme další byrokratická opatření zvyšující náklady na bydlení.

V parlamentu nedovolíme zvyšovat daně z nemovitosti.

Doprava

Akcelerujeme rozvoj dopravní infrastruktury jako základního hybatele ekonomického rozvoje.

Navrhneme ústavní zákon pro rychlejší výstavbu dálnic a vysokorychlostních tratí.

Zrušíme ekologickou daň při prodeji starších osobních automobilů.

Zavedeme zvýhodněné noční sazby pro nákladní automobilovou dopravu pro lepší využití dálniční sítě.

Školství

Zrušíme projekt plošné inkluze a vytvoříme pravidla pro individuální inkluzi. Oceníme důležitost role speciálních pedagogů a zvýšíme jejich odměňování.

Zrušíme povinnou předškolní výchovu a zavedeme podporu třígeneračních rodin.

Nebudeme podléhat tendencím snižovat úroveň vzdělání a trváme na udržení jeho kvality (nerušit v osnovách Newtonovy zákony).

Provedeme zásadní změny ve školství s důrazem na včasné oddělení profesního a akademického vzdělávání.

Vytvoříme prostor pro rozvoj soukromého vzdělávání na všech úrovních, včetně liberalizace učňovského vzdělávání (mistrovská zkouška, cechy).

Vrátíme význam učňovskému listu.

Prosadíme rovnoprávné financování základního školství všech typů škol bez znevýhodnění.

V rámci školského systému posílíme spolupráci se soukromým sektorem.

Odmítáme jakoukoliv ideologickou indoktrinaci ve školách, zvláště pak prováděnou tzv. „politickými neziskovkami“.

Zavedeme diferenciaci vysokého školství. Vedle prestižních státních univerzit s bezplatným studiem, vysokým podílem vědecké činnosti v základních vědních oborech a monopolem na doktorandské studium, habilitační řízení atd. zavedeme statut krajských univerzit a prakticky zaměřených soukromých, resortních, církevních a jiných vysokých škol, které budou částečně financovány výběrem školného. Zdravotnictví

Chceme systém zdravotnictví, který je ekonomicky vyvážený, výhodný a spravedlivý pro všechny zúčastněné. Naším cílem je narovnat vztah mezi pacientem, zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Dnešní model zdravotnictví je nespravedlivý, limitující a destabilizovaný. Je možné slibovat navýšení celkových výdajů ve zdravotnictví na průměr OECD, restrukturalizaci a přerozdělování prostředků a zkvalitňování zdravotní péče. To však již více než 20 let slibují různé politické strany a výsledkem je pouze chaos a personální devastace ve zdravotnictví. Chybí lékaři, sestry i pomocný zdravotnický personál.

Hlavní investice ve zdravotnictví musí být do lidí. Zajistíme okamžité zvýšení počtu přijímaných mediků a dalších zdravotníků. Pro lékaře musí být stanovena transparentní pravidla postgraduálního vzdělávání, vč. odpovídajícího finančního ohodnocení. Lékaři v nemocnicích nemohou být nuceni pracovat přesčas více než 412 hodin za rok.

Podporujeme využití léčivého konopí tam, kde to doporučí lékař.

Zrušíme nezákonné limitace pro ambulantní praxe.

V privátní sféře musí platit základní pravidlo, že je nadstandardem vše, co není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota práce soukromého zdravotnického zařízení musí vycházet z ekonomických parametrů, které běžně platí pro soukromý sektor.

Zavedeme dva druhy zdravotního pojištění: základní (povinné) zdravotní „pojištění“ bude sloužit k úhradě základní zdravotní péče. Individuální pojištění rozšiřuje zdravotní péči a platí zde běžné zásady pojišťovnictví.

Zdravotní pojišťovny si budou navzájem konkurovat.

Sociální politika

Zjednodušíme systém dávek a zeštíhlíme sociální systém. Systém vždy musí motivovat k práci a pracovat se vždy musí vyplatit.

Posílíme zásluhové a spořící složky penzí, solidární část bude jednotná.

Zvýšíme daňový bonus za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává.

Vrátíme rodičovskému příspěvku jeho původní smysl, aby maminky mohly být doma se svými dětmi alespoň tři roky. Příspěvek bude vyplácen minimálně tři roky, pokud bude jeden z rodičů pečovat o dítě. Umožníme výplatu příspěvku i prarodičům, kteří jsou v důchodu, pokud převezmou péči o dítě v rodině za rodiče, který nastoupil do zaměstnání.

Vrátíme porodné všem maminkám – vyjma případů matek, které svěří své děti do náhradní rodinné péče.

Podmíníme vyplácení sociálních dávek řádnou školní docházkou dětí.

Výši příspěvku na bydlení nastavíme tak, aby nepřekročila průměrnou výši nájmů na metr čtvereční v konkrétní obci a městě.

Pečujícím osobám zajistíme přiměřenou výši starobního důchodu, aby nebyly trestány za dlouhodobou péči o své blízké. Zvýšíme výši příspěvku na péči o ty, kteří si sami nedokážou zajistit pro nemoc či stáří základní životní úkony.

Podpoříme zdravotně sociální péči v domácím prostředí. Současný růst lůžek v domovech pro seniory není dlouhodobě financovatelný.

Armáda a bezpečnost

Sebevědomou kapacitu ozbrojených sil a schopnost hájit nedotknutelnost vlastního území vnímáme jako nutný projev státní suverenity.

Primárním cílem je obranyschopnost našeho státu a jeho vážnost v mezinárodních vztazích. Zasadíme se o maximální schopnost a připravenost Armády České republiky a dalších ozbrojených sil zakročit proti všem vnějším a vnitřním hrozbám, které ohrožují naši státnost.

Chceme budovat silné zálohy Armády České republiky, podporovat brannou a vlasteneckou výchovu dorostu a rovněž podporovat dobrovolná občanská střelecká sdružení. Posílíme úlohu ozbrojených sil v obraně teritoriální celistvosti a suverenity státu.

Znovu posoudíme schopnosti státu a ozbrojených sil mobilizovat ozbrojené síly a zabezpečit činnost státu za války. Ve spolupráci s národními organizacemi a závody obranného průmyslu budeme prosazovat jejich vyšší zapojení do vyzbrojování armády, včetně výzkumu.

Jako suverénní členský stát NATO jsme připraveni postupovat výlučně v souladu se zněním Severoatlantické smlouvy a vždy si zvolit způsob pomoci jinému členskému státu. S ohledem na naše národní zájmy se nebudeme účastnit vojenských cvičení u hranic jiných států, přehodnotíme také zapojení v zahraničních misích. Budeme upřednostňovat vojenskou spolupráci na regionální úrovni a s neutrálními státy.

Podporujeme vznik národního bezpečnostního kabinetu.

4. Suverénní postavení v mezinárodním prostředí

Patříme do Evropy. Evropská unie však přestala být společenstvím svobodných států a prostorem pro volný pohyb zboží a služeb, který jsme vždy podporovali. Je unií plnou chyb, které se šíří z bruselského epicentra. Bez souhlasu českých občanů se zde rodí politický superstát s extrémně levicovou, zelenou, byrokratickou a protinárodní politikou, která přisoudila České republice nesvéprávnou roli a našim občanům pozici levné pracovní síly. Je nutné se vzepřít celkovému směřování EU i nám přisouzené podřadné roli. Zájmy našich občanů budeme klást vždy nad zájmy byrokratů v Bruselu či kdekoliv jinde. V krajním případě jsme připraveni zvážit setrvání v EU, pokud to bude v zájmu našich občanů a pokud se pro to rozhodnou v referendu. Programové návrhy

Prosadíme ústavní nadřazenost českého práva nad sekundárním právem EU.

Prosadíme ústavní zakotvení práva platit českou korunou a práva pla-

Budeme cíleně připravovat Českou republiku na Evropu bez Evropské unie (na okamžik, kdy Evropská unie nevyhnutelně pozbude své historické funkčnosti a zanikne). Budeme jednat o nové formě spolupráce mezi svrchovanými evropskými národními státy.

Navážeme úzkou ekonomickou a politickou spolupráci s Visegrádskou čtyřkou, Rakouskem, Itálií, Slovinskem, Srbskem a Chorvatskem.

Prosazujeme ekonomickou zahraniční politiku směřující k rozšiřování volného trhu bez zbytečných bariér a sankcí.

Zahájíme jednání o vstupu do EFTA.

5. Rozvoj venkova a zemědělství

Budoucnost zemědělství vidíme v rodinných farmách. Půda, která má dobrého hospodáře, se stává darem pro další generace. Naším cílem je chránit svobodné sedláky a farmáře před ničivou rozpínavostí zemědělských oligarchů. Chceme živý venkov nejen pro zemědělské hospodaření, místní řemesla a živnosti, ale i jako příjemné místo aktivního odpočinku pro lidi z měst.

Programové návrhy

Zemědělskou produkci vnímáme jako naši strategickou národní komoditu. Naši nezávislost a kvalitu potravinových zdrojů musíme chránit a rozvíjet.

Budeme důrazně prosazovat strop dotací na plochu obhospodařované půdy max. do 500 ha s tím, že příjemce doloží právní důvod k užívání půdy. Současná platná legislativa umožňuje odčerpání rozhodujícího procenta finančních prostředků několika desítkami zemědělských oligarchů, kteří v mnoha případech hospodaří i na půdě, která jim nepatří.

Budeme podporovat pěstování ovoce a zeleniny, obnovu ovocných sadů, malá rodinná vinařství, rozvoj místních zpracovatelských kapacit, malé a střední sedláky v produkci hospodářských zvířat a živočišných produktů.

Budeme chránit malé vlastníky lesů proti nečinnosti majitelů sousedních pozemků a aby byli v rovnoprávném postavení vůči mysliveckým organizacím a měli i oni šanci získat dotace.

Zvýšíme podporu prodeje ze dvora a rozvoj farmářského zboží. Pokud budou mít naši farmáři odbytovou šanci, budou schopni vypěstovat značné množství vyšší kvality oproti zboží převáženého tisíce kilometrů.

Změníme nastavení Programu rozvoje venkova, aby se vrátil do podoby, kdy bude dostupný pro malé a střední sedláky, poskytoval jim metodickou pomoc a žádosti (projekty) byly možné pouze do výše 5 milionů Kč.

6. Nelegální migraci nepřijmeme za legální

Naše země nezapříčinila masovou nelegální migraci a nesmí tedy být ani její obětí. Trváme na ochraně našich tradic, zvyků i způsobu života. Česká republika je země s bohatou historií a nádhernou krajinou, ve které žijeme v bezpečí. Nedovolíme ohrozit tento odkaz našich předků. Máme právo vyžadovat respekt k pravidlům naší země. S námi žijící legální přistěhovalci se zavazují dodržovat zákony České republiky a ctít naše zvyklosti stejně jako my.

Programové návrhy

Prosazujeme nulovou toleranci nelegální migrace. Institut azylu nesmí být zneužíván. Trváme na deportaci nelegálních migrantů nebo cizinců závažným způsobem porušujících naše zákony.

Imigrace musí probíhat výlučně na základě české azylové legislativy. Nepřijmeme jakoukoliv vnucenou migrační politiku nebo kvóty, které by vyžadovaly přijetí cizích státních příslušníků.

Budeme důsledně vymáhat migrační zákony a důsledně trestat pašování lidí. Zastavíme podporu všech migračních „neziskovek“ a „profesionálních“ agentur poskytujících poradenství, jak obcházet české azylové zákony.

Česká republika garantuje občanům svobodu náboženského vyznání, nicméně výlučně v mezích platného zákona. Ctíme antické a židovsko -křesťanské kořeny naší civilizace. Jakékoliv snahy o politické zneužití náboženství, zejména politického islámu, postavíme mimo zákon.

Nepřipustíme snahy o zavádění jakýchkoliv alternativních právních systémů na území ČR.

7. Hájíme absolutní svobodu slova a projevu.

Dnešní doba přináší čím dál více snah o deformaci svobody slova a projevu. Především v oblasti sociálních médií, ale i v těch tradičních vznikají mnohé iniciativy, které pod pláštěm boje proti dezinformacím omezují svobodu slova a nastolují novodobou formu cenzury. Tento vývoj odmítáme a podnikneme všechny kroky, které jsou nutné, abychom svobodu slova ochránili.

Programové návrhy

Prosadíme zákon, který zabrání korporacím na území České republiky omezovat svobodu slova, jak jim ukládá legislativa EU. Ústava České republiky garantuje svobodu slova. Na sociálních sítích naopak dochází k jejímu dlouhodobému porušování.

Chceme zachovat svobodu médií, odmítáme jakékoliv snahy o cenzuru obsahu médií ukryté pod bojem proti dezinformacím a fake news. Svoboda slova a názoru musí být zachována za každou cenu.

Privátním provozovatelům vysílání poskytneme větší svobodu pro jejich názorovou profilaci. Veřejnoprávní média mají naopak pokrývat celé názorové spektrum. Jejich problém není v tom, co vysílají, nýbrž v tom, co všechno nevysílají.

Nazrál čas ke změně od povinného k dobrovolnému financování veřejnoprávních médií. Způsob financování ČT a ČRo zůstal stejný jako v první polovině 20. století, ačkoliv se svět médií dramaticky změnil. Je třeba provést revizi veřejné mediální služby co do jejího rozsahu i obsahu.

8. Nemocné léčit, ohrožené chránit a zdravé nechat žít.

Učiníme vše, abychom na prvním místě chránili lidské životy, ale aniž bychom ohrožovali existenci podnikatelů a jejich zaměstnanců. Nedovolíme ani další poškozování dětí, které jsou již tak drtivě poznamenané omezujícími opatřeními vlády. Občané jsou i bez nařízení shora schopni čelit této výzvě svojí přirozenou vitalitou a činorodostí, a to ve všech odvětvích Česká republika má před sebou dva nevyhnutelné úkoly:

Připravit se na období „post-covidové“, zahojit ekonomiku a obnovit společenský život. Musíme umožnit svobodný pohyb obyvatel a vracet ho do přirozených kolejí bez jakýchkoliv omezení.

Okamžitě a jednou provždy ukončit chaotický boj s Covid-19 založený na plošných restrikcích, omezování svobody a „lockdownech“ a nahradit ho bojem pomocí léčby, ochrany rizikových skupin a dobrovolného očko-

Programové návrhy

Neumožníme další pokračování či znovuzavedení restrikcí a „lockdownů“, či zavření škol – zrušíme pandemický zákon jako nástroj totality a omezování svobod obyvatel.

Prosadíme, aby se hlavními zbraněmi proti Covidu stala léčba, posilování imunity občanů a dobrovolné očkování.

Odmítneme zavedení COVID pasu na území ČR, právo pohybu nesmí být omezeno. Budeme tento postoj hájit i před EU.

Necháme otevřené školy na všech stupních bez omezení a budeme prosazovat plán, jak vynahradit dětem čas ztracený distanční výukou. Neodepíšeme celou generaci dětí postižených obdobím Covidu.

Navrhneme zákon, který zastaví přestupková řízení a vymáhání pokut za porušení covidových zákazů a omezení vlády a ministerstva zdravotnictví.

Budeme prosazovat, aby stát vyplatil všechny škody, které způsobil svými nezákonnými opatřeními. Zároveň budeme požadovat, aby se na úhradě těchto škod přímo podíleli odpovědní politici a úředníci.

Prosadíme důsledný audit všech pandemických opatření a programů v roce 2020 a 2021, budeme trvat na trestní odpovědnosti.

Provedeme objektivní zpětnou analýzu účinnosti všech opatření, vyhodnotíme jejich vady, abychom je v budoucnu již neopakovali.

Kultura a sport jsou nezbytnou součástí kvality života našich občanů i naší ekonomiky, nemůžou být omezeny.

Budeme usilovat o založení Fondu na obnovu ekonomiky, který bude zajištovat okamžitou pomoc postiženým podnikatelům při obnově jejich podnikání a řešit kompenzace a úvěry včetně funkčního záručního programu.

Podpoříme ekonomiku realizací strategických investic (zejména do dopravní infrastruktury).

Zreformujeme zdravotnickou krizovou infrastrukturu včetně funkčního nastavení řídících struktur a strategického materiálního zabezpečení pro případ mimořádných situací (kapacita JIP + ARO, dostatečný počet kvalifikovaného personálu) včetně hledání nových postupů.

Vytvoříme systém ochrany rizikových skupin občanů při výskytu epidemie (distribuce respirátorů + vitamínů C, D a Zn (+Se) zdarma; otevírací doba jen pro starší obyvatele; vyčlenění zóny pro rizikové skupiny v hromadné dopravě; testy pro osoby přicházející do domovů seniorů či nemocnic). Nebudeme však nikdy zavírat všechny do izolace a nečinnosti.